دریا صنعت طراح و سازنده پیشرفته ترین دستگاه های تصفیه آب و آب شیرین کن برای مصارف مختلف

دستگاه تصفیه آب گلخانه

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس آب شیرین کن برای گلخانه 

 

مزایای استفاده دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن در مصارف مختلف کشاورزی و گلخانه

افزايش نفوذپذيري آب درخاك
• كاهش مصرف سموم وكودهاي شيميايي
• زودرس شدن محصولات
• كاهش مصرف آب
• افزايش رشد گياه وريشه هادرخاك
• جذب بهترموادغذايي توسط گياه
• كاهش تجمع نمك درسطح خاك
• آبشويي وشستشويي موثرنمك ازمنطقه توسعه ريشه
• رفع زردي وعلائم كمبود برگ درختان

با استفاده از آب شیرین، آبياري فرايند فتوسنتز تقويت شده وعلائم كمبود مواد غذايي (زردي و رنگ پريدگي ، پژمردگي و...) مرتفع مي گردد ، برگهای سبزتر و گياهان قوي تر و شاداب تري را با جذب بهتر ريز مغذيها ، كلسيم و منيزيم خواهيم داشت و در صد مواد جامد در دانه و ميوه نیزافزايش يافته ، سرعت جوانه زني و در صد سبز شدن و شكوفه دهي در درختان افزايش يافته و به علت محو لكه هاي كلسيمي د رآبياري باراني و باقي نماندن قطرات درشت بر روي برگها ، برگ سوزی متوقف مي شود. زمان ماندگاري محصولات نظير گوجه فرنگي ، سيب زميني و گلهاي زينتي بسيار بيشتر مي شود. رسيدن محصول همزمان شده و در صد ميوه هاي ريز و خراب بشدت كاهش مي يابد . محصولات يك دست تر و درشت تر مي شوند و ميزان كميت محصول بنا به نوع آن بين 60 الي 90 در صد افزايش مي يابد . كيفيت محصولاتي نظير كتان ، كنف و تنباكو به نحو محسوس افزايش یافته و مزه و طعم محصولات بهبود مي يابد.
لازم به ذكرآنكه بهتراست جهت رفع قطعي مشكل شوري آب وخاك با نظرمتخصصين شركت ومشاوره هاي آنهاعمليات خاكورزي همزمان بانصب پكيج صورت پذيرد. مامفتخريم بادعوت ازشماعزيزان براي بازديد ازپروژه هاي اجراشده بر روي محصولات گلخانه ای و زراعی مختلف همچون پرورش گل،کشت گوجه فرنگی و مرکبات و پسته درنقاط مختلف كشور باب همكاري جديدي راجهت توفيق روزافزون شماعزيزان دركشاورزي نوين وغلبه برمعضل روزافزون شوري آب وخاك گشايد.
تاثیرات تخریب کننده آب با TDS یا EC بالا و همچنین نمک های محلول بالا در مصارف کشاورزی و گلخانه:

وجود میزان بیش از حد TDS یا EC بالا در آب آبیاری به سبب قابلیت انباشت مستقیم آن در گیاه، به شدت در رشد گیاهان موثر می باشد و با رسیدن به برگها موجب سوختگی برگها می شود، در واقع اثبات شده است که باردهی محصول را تا بیش از 50 درصد کاهش می دهد، 

میزان بالای یون کلراید در آب آبیاری: یون کلراید بالا در آب کشاورزی مسمومیت گیاهی، سوختگی و خشکیدگی نوک برگهای مسن و ریزش زودرس برگها می شو
میزان ازت نیتراتی و آمونیاکی: افزایش بیش از حد ازت آب آبیاری بیشتر از 30ppmمشابه با ازن موجود در کودهای شیمیایی، سبب مسمومیت گیاهی، کاهش بازدهی محصول و تولید محصول با کیفیت پایین می گردد
pHآب:

بطور معمول دامنه تغییرات pH مناسب آب آبیاری 8.4- 6.5 می باشد و در این بازه گیاه از رشد مناسبی برخوردار است. جهت بهبود pH آب مناسب جهت کشت از تزریقات مواد شیمیایی مجاز آبیاری استفاده می گردد. طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب و آب شیرین کن برای کشاورزی و گلخانه مطابق با آنالیز آب خام، نوع کشت و استاندارد آب آبیاری صورت گرفته و بسته به کیفیت آب شامل سیستمهای فیلتراسیون شنی، کربنی، فیلترهای دیسکی و خودشوینده، سختی گیر، سیستم اسمز معکوس(آب شیرین کن)، نانوفیلتراسیون می باشد.