تعیین ظرفیت دستگاه آب شیرین کن

چگونه ظرفیت دستگاه آب شیرین کن صنعتی را تعیین کنیم؟