دریا صنعت آسمان

مقایسه روشهای ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب

مقایسه روشهای ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب

مقایسه روشهای ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب

مقایسه روشهای ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب

آلودگي ها مي توانند علاوه بر آلوده كردن ذخاير آب به ديگر اركان زندگي نيز صدمه وارد كرده و براي ما دردسر ساز شوند . يكي از راهكارهاي موجود براي جلوگيري از وقوع چنين دردسرهايي تصفيه آب و فاضلاب ها است . اين فرايند شامل روش ها و سيستم هاي پيچيده اي مانند آب شيرين كن صنعتي است

معرفي دستگاه آب شيرين كن صنعتي

آب از ابتدا گام نهادن انسان روي زمين ، از اركان جدايي ناپذير زندگي بوده است . به طوري كه مي توان هر جا كه آب بوده ، زندگي نيز بوده است . با افزايش جمعيت انسان ميزان توليد آلودگي و پسماند فاضلاب ها نيز در كنار نياز به آب افزايش پيدا كرده است . اين آلودگي ها مي توانند علاوه بر آلوده كردن ذخاير آب به ديگر اركان زندگي نيز صدمه وارد كرده و براي ما دردسر ساز شوند . يكي از راهكارهاي موجود براي جلوگيري از وقوع چنين دردسرهايي تصفيه آب و فاضلاب ها است . اين فرايند شامل روش ها و سيستم هاي پيچيده اي مانند آب شيرين كن صنعتي است

روش هاي تصفيه آب و فاضلاب

در اين روش ها شناخت دو ركن نقشي اساسي ايفا مي كنند . اول آنكه بايد كيفيت فرآورده نهايي را به عنوان هدف در نظر گرفته و متناسب با آن روش مود نظر را انتخاب كنيم . دوم آنكه به تمامي پارامترهاي آب يا فاضلاب مورد نظر اشراف كامل داشته باشيم .

به صورت كلي هرگونه دستگاه آب شيرين كني كه ظرفيتي بيشتر از دستگاه هاي خانگي داشته باشد را دستگاه آب شيرين كن صنعتي مي نامند . با پيشرفت تكنولوژي ، اين صنعت نيز دچار تحولات مثبت و رو به جلويي شده است اما به صورت كلي مي توان گفت ، تمام دستگاه هاي آب شيرين كن صنعتي بر پايه اسمز معكوس كار مي كنند . اين دستگاه ها قادر هستند روزانه به طور ميانگين بين 1500 تا 3000 ليتر آب يا فاضلاب را تصفيه كنند

اسمز معكوس

همانطور كه دانستيم دستگاه هاي آب شيرين كن صنعتي به گونه اي طراحي شده اند تا به كمك روشي تحت عنوان اسمز معكوس كار كنند . اين فرايند با نام reverse osmosis يا RO نيز شناخته مي شود . براي اين منظور دو ظرف كه يكي شامل محلولي غليظ از آب و يون هاي ديگر است و ديگري شامل آب ديونيزه (مانند آب مقطر) را در نظر بگيريد . فرض كنيد اين دو ظرف به كمك يك غشا نيمه تراوا به يكديگر متصل شده اند . در حالت طبيعي آب تمايل دارد تا از محيط رقيق تر به محيط غليظ تر نقل مكان كند . به اين فرايند اسمز مي گويند

در دستگاه آب شيرين كن صنعتي به كمك فشار ، مي توان اين فرايند را به صورت برعكس انجام داد . يعني طي آن آب را از محيط غليظ به مخيط رقيق منتقل كرد . در اين روش كه اسمز معكوس ناميده مي شود ، آب از غشا نيمه تراوا عبور كرده و بسياري از يون هاي ناخالص آن جدا مي شوند

گندزدايي

دستگاه هاي آب شيرين كن صنعتي شايد به كمك اسمز توانايي خالص سازي آب را داشته باشند ، اما همچنان در از بين بردن ميكروب ها و باكتري هاي موجود در آن ضعيف هستند . از اين رو در آخرين مرحله تصفيه آب يا فاضلاب نياز است تا آب گندزدايي شود . در گذشته اين فرايند به كمك كلرزني انجام مي گرفت اما با پيشرفت تكنولوژي ، چندين روش جايگزين براي آن ارائه شده است . روش هاي مانند استفاده از گاز اوزون و همچنين پرتوهاي فرابنفش .

Publish modules to the "offcanvas" position.