حذف نیترات از آب به کمک آب شیرین کن صنعتی

حذف نیترات از آب به کمک آب شیرین کن صنعتی

حذف نیترات از آب به کمک آب شیرین کن صنعتی با روش اسمز معکوس

به منظور جداسازی نیترات از آب نیاز به استفاده از دستگاه های آب شیرین کن می باشد. بهترین روش جداسازی نیترات از آب استفاده از روش اسمزمعکوس می باشد. در این روش غشای مشبک ممبران به کمک فشار معکوس ایجاد شده توسط پمپ، موجب جداسازی و تولید آب خالص و عاری از نیترات می گردد.

 

حذف نیترات از آب به کمک آب شیرین کن صنعتی با روش اسمز معکوس

 

با افزایش شهرنشینی و تسریع روند صنعتی شدن جوامع؛ استفاده از سوخت های فسیلی به سرعت افزایش یافته ؛ که موجب افزایش آلودگی هوا گردیده است. این آلودگی ها در زمان بارندگی به صورت آمونیاک و اسید نیتریک وارد چرخه جریان آبهای سطحی می گردد؛ همچنین دفع نادرست فاضلاب و نفوذ فاضلاب شهری به آب های زیر زمینی همواره موجب آلودگی این منابع به نیترات ها می گردد. استفاده از کودهای شیمیایی حاوی مقادیر بالای نیتروژن به منظور تامین غذای مورد نیاز جوامع بشری از سایر عوامل ایجاد آلودگی آب ها، به املاح نیترات است. آلاینده های نیترات موجود در آب به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت انسان، استفاده از منابع آبی را محدود کرده و همچنین افزایش رسوبات و استهلاک تجهیزات صنعتی را موجب می گردد و مستقیما محصولات تولید شده در صنایع غذایی، دارویی و. . . را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور جداسازی نیترات های موجود در آب مصرفی در این صنایع استفاده از دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس راه گشا می باشد.

• مناسب ترین روش جداسازی نیترات ها از آب

با توجه به اینکه نیترات ها در آب به صورت محلول وجود دارند روش های مرسوم تصفیه آب، قادر به حذف و جداسازی آنها نمی باشد. بنابر این حذف نیترات از منابع آبی نیازمند استفاده از روشهای نوین و پیشرفته تصفیه آب می باشد. روش های مرسوم جهت تصفیه آب نیاز به صرف هزینه های راه اندازی دارد و تهیه آب تصفیه شده به وسیله فرایند تقطیر بسیار انرژی بر می باشد. جوشاندن آب نه تنها نیترات را از بین نمی برد بلکه موجب افزایش غلظت آن می گردد.

بنابر این مناسب ترین روش تصفیه وخالص سازی آب، استفاده از دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس است. در این روش با فیلتراسیون چند گانه پیش از تصفیه و خالص سازی به کمک ممبران یا همان غشای نیمه تروا تمامی ذرات معلق، املاح و آلاینده های موجود در آب ازآن جدا می گردد. وآبی خالص و عاری از هر گونه آلاینده در اختیار قرار میگیرد.

 

با توجه به اینکه در این روش نیازی به صرف انرژی با هدف تبخیر و تبرید مجدد آب نمی باشد؛ مصرف انرژی کمتربوده و لذا به منظوراحداث جایگاه های تصفیه آب صنعتی با دبی بالا روش اسمز معکوس از توجیه اقتصادی بالاتری نسبت به روش تقطیر برخوردار است. در دو محیط آبی که با مرزی از غشای نیمه تراوا از یکدیگر جدا شده اند، همواره آب با عبور از غشا به سمت محیط با غلظت بیشتر جریان پیدا می کند. در سیستم های اسمز معکوس با هدف خالص سازی آب به وسیله افزایش فشار در جهت معکوس، باعث جداسازی املاح و حرکت آب به سمت دیگر ممبران گردیده و موجب افزایش تولید آب خالص می گردد.

کیفیت آب و طول عمر دستگاه تولید شده ارتباط تنگاتنگی با کیفیت ممبران و پمپ آب به کار رفته در سیستم اسمز معکوس دارد. ممبران موجود در سیستم اسمز معکوس دارای ساختاری مشبک با حفره هایی با ابعاد مشخص می باشد. ابعاد این حفره ها به گونه ای می باشد که مانع از عبور املاح و آلودگی ها از غشا می گردد. در صورت استفاده از ممبران با کیفیت پایین همواره احتمال عبور و نفوذ مقادیری از آلودگی به درون آب تصفیه شده می باشد. غشا ممبران به نوسانات فشار حساس بوده و در صورت استفاده از پمپ با کیفیت پایین و نوسان بالا دچار پارگی شده و از کیفیت آب خروجی به شدت کاسته می گردد. به طور خلاصه مناسب ترین و به صرفه ترین روش جداسازی نیترات از آب استفاده از دستگاه آب شیرین کننده صنعتی به روش اسمز معکوس می باشد. در این روش تمامی املاح آب، شامل نمک ها، مولکول های بزرگ حل شده در آب، نیترات ها و آلاینده های موجود در آب از آن جدا گردیده و آبی بسیار خالص حاصل می گردد.