پست کربن

پست کربن

پست کربن یا مرحله 5 تصفیه آب خانگی

 

پست کربن یا مرحله 5 که بعد از خروجی ممبران قرار می گیرد و وظیفه ی آن حذف بوی بد هنگامی که آب مدتی داخل مخزن مانده باشد را دارد. زمان تعویض این مرحله زمانی است که حجم لیتر آب مشخص شده روی فیلتر را عبور داده و بتواند واکنش لازم را انجام دهد و از نشانه های عدم کارایی فیلتر بوی بد و مزه ی بد آب است.

Image

هم اکنون استعلام قیمت بگیرید